Duyên, H. T. “Trách nhiệm về môi trường của Doanh nghiệp Trong bối cảnh biến đổi Khí hậu”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 52-63, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393.