Đào, N. N. A. “Thực Thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu Xanh”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 64-73, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394.