Hải, N. C. “Bồi thường thiệt hại Do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây Ra Thực trạng Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 80-88, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396.