Huyền, Đinh T. N. “Thực tiễn thực hiện Quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn Theo pháp luật Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 89-98, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397.