Cầm, N. M., và N. T. Phương. “Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng Và hướng hoàn thiện”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 99-108, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398.