Hân, M. K., và N. A. Quốc. “Thực trạng Mua bán các loài ngoại Lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp Lý về bảo vệ môi trường”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 134-42, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402.