Đào, Nguyễn Ngọc Anh. “Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi Thuế hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 14 (Tháng Sáu 11, 2022): 101–111. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/192.