Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Linh Em, Trần Duy Khang, Phạm Văn Vĩ, Nguyễn Duy Tuấn, và Thái Thị Cẩm. “Khảo sát thực vật học Và Sơ bộ thành phần hóa học của cây Rau Ngô (Enydra Fluctuans Lour)”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 27 (Tháng Ba 5, 2024): 92–99. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/369.