Em, Nguyễn Văn Tổng, và Nguyễn Lê Duy Khải. “Các chính sách Thúc đẩy phát triển Xe điện tại Mỹ Và Khả năng áp dụng tại Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 28 (Tháng Tư 1, 2024): 26–35. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/377.