Hiếu, Bùi Kim. “Hoàn thiện pháp luật về quản Lý chất thải Nguy hại”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 21–32. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390.