Đào, Nguyễn Ngọc Anh. “Thực Thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu Xanh”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 64–73. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394.