Huyền, Đinh Trần Ngọc. “Thực tiễn thực hiện Quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn Theo pháp luật Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 89–98. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397.