Cầm, Nguyễn Mộng, và Nguyễn Thành Phương. “Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng Và hướng hoàn thiện”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 99–108. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398.