Hân, Mai Kim, và Nguyễn Anh Quốc. “Thực trạng Mua bán các loài ngoại Lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp Lý về bảo vệ môi trường”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 134–142. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402.