1.
Phương NT, Cầm NM, Huyền Đinh TN. Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trong bối cảnh cách mạng 4.0 thích ứng biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm với Việt Nam . Tạp chí [Internet]. 8 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(26):98-108. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/353