1.
Liễu PTT. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):45-51. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/392