1.
Duyên HT. Trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):52-63. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393