1.
Hải NC. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):80-8. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396