1.
Huyền Đinh TN. Thực tiễn thực hiện quy định về bảo vệ tầng Ô-dôn theo pháp luật Việt Nam. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):89-98. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/397