1.
Hân MK, Quốc NA. Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):134-42. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402