https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/issue/feed Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển 2024-03-04T10:47:06+07:00 Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển Đại học Nam Cần Thơ tapchikh_ktpt@nctu.edu.vn Open Journal Systems <p>Trường Đại học Nam Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp giấy phép hoạt động báo in cho <strong>Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển</strong> trực thuộc Trường theo Giấy phép Số 291/GP-BTTTT ngày 23/6/2017. Đây là bước ngoặc đánh dấu sự phát triển của Trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. <strong>Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển Trường ĐH Nam Cần Thơ </strong>là kênh thông tin đăng tải các hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và của các đối tác hợp tác với trường trong thời gian tới.</p> https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/300 Nhận thức và việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ 2024-03-04T10:47:06+07:00 Mai Ngọc Yến dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Hai Khoa dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Huỳnh Huế Thư dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Hồng Sen dhnamcantho@nctu.edu.vn Lê Thị Mộng Quỳnh dhnamcantho@nctu.edu.vn Phan Đức Duy dhnamcantho@nctu.edu.vn <p>Suy luận từ vựng từ lâu đã được chứng minh có vai trò quan trọng việc đọc hiểu, đặc biệt khi nói đến các chiến lược để suy luận nghĩa của các từ ngẫu nhiên và/hoặc không quen thuộc trong văn bản. Mặc dù có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu nhưng vẫn còn ít các bài nghiên cứu về việc nhận thức và sử dụng các chiến lược này trong bối cảnh ở Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra nhận thức và việc sử dụng chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu của sinh viên Việt Nam để thu hẹp khoảng cách này. Nghiên cứu này cũng nhằm mục đích cung cấp thông tin về mối liên hệ giữa hai hai biến quan sát này để từ đó có thể để xuất những hàm ý giáo dục. Khách thể nghiên cứu bao gồm 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến đã được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu. Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên cho rằng suy luận từ vựng có vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu. Kết quả cũng chỉ ra rằng sinh viên sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng trong đọc hiểu với tần suất cao. Mối tương quan có ý nghĩa giữa nhận thức và việc sử dụng các chiến lược suy luận từ vựng của sinh viên cũng được quan sát trong nghiên cứu này.</p> 2024-03-04T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/299 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ 2024-03-04T10:39:30+07:00 Lâm Thị Mỹ Duyên dhnamcantho@nctu.edu.vn Lê Thị Diễm Lan dhnamcantho@nctu.edu.vn Lương Tú Ngân dhnamcantho@nctu.edu.vn Lê Thị Thái Trân dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Thy Cầm dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Trung Kiên dhnamcantho@nctu.edu.vn Tô Mỹ Hoa dhnamcantho@nctu.edu.vn <p>Sự sẵn sàng giao tiếp được coi là một đặc điểm thể hiện xu hướng tham gia giao tiếp của một người khi có cơ hội. Nó đã dần dần phát triển như một khái niệm quan trọng để hiểu sâu hơn về đào tạo ngôn ngữ thứ hai. Với vai trò quan trọng của sự sẵn sàng giao tiếp trong việc học tiếng Anh, nghiên cứu này có mục đích khảo sát mức độ sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh và xem xét những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sẵn sàng giao tiếp của họ. Các bảng câu hỏi khảo sát được phát để thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu. Tổng cộng có 112 sinh viên năm thứ ba không chuyên ngữ đã tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy mức độ sẵn sàng giao tiếp của sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp học tiếng Anh chỉ ở mức trung bình và khả năng sẵn sàng giao tiếp của họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cả yếu tố cả nhân và yếu tố ngữ cảnh.</p> 2024-03-04T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/298 Việc ứng dụng chiến lược đọc hiểu nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ 2024-03-04T10:30:03+07:00 Trần Thị Tường Vi dhnamcantho@nctu.edu.vn Lương Trọng Linh dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Ngọc Thẩm dhnamcantho@nctu.edu.vn Huỳnh Ngọc Trâm dhnamcantho@nctu.edu.vn Huỳnh Ngọc Trâm dhnamcantho@nctu.edu.vn <p>Mục đích của nghiên cứu này là để điều tra thực hành của sinh viên về các chiến lược đọc nhận thức. Nghiên cứu này là một nghiên cứu mô tả về việc sử dụng các chiến lược nhận thức trong việc hiểu đọc. Đối tượng nghiên cứu là 102 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Nam Cần Thơ. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các bảng câu hỏi và các công cụ phỏng vấn. Kết quả cho thấy, chỉ có bốn chiến lược như đọc dòng đầu tiên và cuối cùng, quét, đoán và sử dụng hình ảnh thường được sử dụng bởi hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu này. Có thể kết luận rằng sinh viên nên được thông báo với các chiến lược đọc nhận thức trong việc giúp họ hiểu văn bản.</p> 2024-03-04T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/297 Nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh về việc ghi chú bằng hình vẽ để nhớ từ vựng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ 2024-03-04T10:14:20+07:00 Nguyễn Thị Hồng Nhi dhnamcantho@nctu.edu.vn Lương Trọng Linh dhnamcantho@nctu.edu.vn Lưu Thể Sang dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Tố Quyên dhnamcantho@nctu.edu.vn Trịnh Minh Quang dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Nhung dhnamcantho@nctu.edu.vn <p>Trong bài bảo này, chúng tôi khám phá tiềm năng của sketchnote như một công cụ để ghi nhớ từ vựng. Sketchnote là phương pháp ghi chú phi tuyến tỉnh kết hợp các yếu tố văn bản và hình ảnh để diễn đạt kiến thức ở dạng phức tạp và được thể hiện bằng văn bản, ký hiệu, mũi tên, khung và các yếu tố hình ảnh khác. Sketchnote có thể được thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình học tập. Chúng tôi mình họa sketchnote như một công cụ hỗ trợ học tập bằng nghiên cứu thực nghiệm với 100 học viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học Nam Cần Thơ bằng nghiên cứu định tỉnh và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu này nhằm tạo động lực, hỗ trợ cho việc nghiên cứu cơ sở, thiết kế và thu thập kết quả bước đầu về việc áp dụng phương pháp mới này vào quá trình học từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia đều có nhận thức cao rằng sketchnote là một phương pháp tuyệt vời để áp dụng vào việc học từ mới. Hầu hết các bạn đều cho rằng sketchnote giúp thu hút trí nhớ, dễ tiếp thu từ vựng và nhớ từ mới lâu hơn.</p> 2024-03-04T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/296 Thái độ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đối với đọc hiểu kỹ thuật số 2024-03-04T08:53:27+07:00 Huỳnh Thu Liễu dhnamcantho@nctu.edu.vn Lê Trung Kiên dhnamcantho@nctu.edu.vn Nguyễn Thị Mỹ Hoa dhnamcantho@nctu.edu.vn Trần Công Hậu dhnamcantho@nctu.edu.vn Phan Hoàng Ân dhnamcantho@nctu.edu.vn Trang Phương Nhi dhnamcantho@nctu.edu.vn <p>Với mong muốn tạo dựng cơ sở cho các nghiên cứu trong tương lai về hiệu quả của Giáo dục Kỹ thuật số, nghiên cứu mô tả này được thực hiện nhằm xác định thái độ của sinh viên đối với việc đọc kỹ thuật số, tập trung vào việc điều tra xem quả trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong lớp học có được sinh viên đón nhận tích cực hay không. Có 115 sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Nam Cần Thơ đã tham gia nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi đánh giá thái độ của họ đối với việc đọc kỹ thuật số. Phần mềm IBM SPSS được sử dụng phân tích thống kê mô tả, kiểm định T một mẫu và kiểm định T mẫu bắt cặp. Kết quả cho thấy, đối với các tài liệu kỹ thuật số, sinh viên có thái độ tích cực, cùng với đảnh giá các yếu tố lo lắng và khó khăn ở mức trung bình. Phát hiện này mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi các phương tiện kỹ thuật số trong việc dạy và học. Đồng thời, khám phá ra những trở ngại hiện có trong việc đọc kỹ thuật số, tạo điều kiện phát triển các chiến lược hiệu quả cho việc dạy và học có sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật số.</p> 2024-03-04T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển