Đảm bảo pháp lý cho mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Mộng Cầm

Từ khóa:

Hợp tác xã, kinh tế tập thể, mô hình

Tóm tắt

Hợp tác xã (HTX) là một mô hình kinh tế tập thể, tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao, HTX đã và đang là một mô hình có hiệu quả và mang tính hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà các nước đang hướng tới để tạo sự gắn kết giữa các cá thể kinh doanh, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Tuy nhiên, do là một mô hình hợp tác nên việc quản lý cũng như việc điều phối hoạt động của HTX là vô cùng quan trọng.
Người viết nhận thấy rằng: trong quá trình hình thành và quản lý HTX còn một số vướng mắc về quy định pháp luật, gây khó khăn cho việc quản lý cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên tham gia vào HTX. Nội dung của bài viết này xác định những vướng mắc cần phải khắc phục cũng như những khó khăn trong công tác thực hiện quy định pháp luật, đồng thời đề xuất giải pháp để khắc phục những khó khăn đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng những quy định của pháp luật vào thực tiễn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Cầm, N. M. (2022). Đảm bảo pháp lý cho mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 39–44. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/184