Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Phan Trung Hiền
  • Lê Văn Đức
  • Nguyễn Thiện Nhân
  • Đào Đức Hạnh
  • Huỳnh Quốc Tuấn
  • Nguyễn Phương Linh

Từ khóa:

Cần Thơ, Đất phi nông nghiệp, Luật đất đai, Sử dụng đất

Tóm tắt

Luật đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Theo đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, cho dù có các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất

phi nông nghiệp song thực tiễn thực hiện bộc lộ không ít yếu kém, hạn chế. Bài viết đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập của việc áp dụng pháp luật khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thực tiễn tại Thành phố Cần Thơ. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp phù hợp đối với những bất cập đã được phân tích nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Hiền, P. T. ., Đức, L. V. ., Nhân, N. T., Hạnh, Đào Đức, Tuấn, H. Q., & Linh, N. P. (2023). Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 89–100. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/285