Cách mạng công nghiệp 4.0 - ngành công nghiệp tái chế thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền
  • Huệ Thu
  • Nguyễn Ngân Giang
  • Nguyễn Lam Hạnh

Từ khóa:

biến đổi khí hậu, công nghiệp 4.0, công nghiệp tái chế, phát triển bền vững, thích ứng

Tóm tắt

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã mở ra kỷ nguyên mới với nền kinh tế toàn cầu trên khắp thế giới. Phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của các nước, trong đó có Việt Nam. Ngành công nghiệp tái chế (CNTC) áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã khẳng định được  lợi thế, đạt được nhiều thành tựu nhất định. Tuy nhiên, để sản xuất ra các sản phẩm tái chế thông minh, có khả năng chống chịu cao với sự thay đổi của khí hậu,… ngành công nghiệp tái chế cũng gặp phải nhiều khó khăn. Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, phỏng vấn… nhóm tác giả đã nghiên cứu xoay quanh các khái niệm, vai trò, thực trạng, đánh giá ảnh hưởng và đưa ra một số kiến nghị đối với CNTC thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Nhóm tác giả mong muốn những nghiên cứu khoa học sẽ có hiệu quả nhất định với sự phát triển của CNTC nói riêng và nền công nghiệp thế giới nói chung. Các kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục trong cùng lĩnh vực.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08-03-2024

Cách trích dẫn

Huyền, N. T., Thu, H., Giang, N. N., & Hạnh, N. L. (2024). Cách mạng công nghiệp 4.0 - ngành công nghiệp tái chế thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 109–117. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/355