Lan tỏa công nghệ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Các tác giả

  • Phạm Minh Thủy
  • Đặng Thanh Sang

Từ khóa:

đầu tư trực tiếp nước ngoài, lan tỏa công nghệ, phát triển bền vững

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích sự lan tỏa công nghệ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ Ngân hàng thế giới và Báo cáo về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022 kết hợp với phương pháp thống kê mô tả và đồ thị phân tán dữ liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có mối quan hệ tuyến tính thuận chiều giữa lan tỏa công nghệ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm tăng cường sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp nước ngoài và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08-03-2024

Cách trích dẫn

Thủy, P. M., & Sang, Đặng T. (2024). Lan tỏa công nghệ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 118–124. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/356