Kỹ thuật LC-MS/MS và ứng dụng vào quy trình định lượng thuốc trong huyết tương người

Các tác giả

  • Đỗ Lê Anh Thư
  • Đỗ Văn Mãi

Từ khóa:

dịch sinh học, định lượng, huyết tương người,, LC-MS/MS

Tóm tắt

Hiện nay kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ hai lần (LC- MS/MS) là một trong những kỹ thuật được sử dụng nhiều để định lượng thuốc trong dịch sinh học, đặc biệt là trong huyết tương người. Nền mẫu huyết tương là nền mẫu phức tạp, có nồng độ hoạt chất thấp, lượng mẫu ít và số lượng mẫu phân tích nhiều nên đòi hỏi phải có một phương pháp phân tích có độ nhạy, độ chọn lọc cao, giới hạn định lượng dưới thấp, độ lặp lại tốt và thời gian phân tích cho một mẫu phải đủ ngắn. Kỹ thuật LC-MS MS có đầu dò khối phổ (MS/MS) được xem là một đầu dò vạn năng, có giới hạn phát hiện thấp, phù hợp với mẫu có nồng độ thấp (nM, PM) và lượng mẫu ít. Do đó với những mẫu huyết tương có nồng độ dược chất thấp (khoảng ng/mL) kỹ thuật phân tích khối phổ thường được sử dụng vì đáp ứng được các yêu cầu về tính đặc hiệu, có độ nhạy cao, thời gian phân tích ngắn và khả năng tách tốt. Ngoài ra, việc phát triển các quy trình định tính, định lượng bằng kỹ thuật LC-MS/MS trong dịch sinh học có thể áp dụng trong nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học in vivo của thuốc là một yêu cầu cấp thiết.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Thư, Đỗ L. A., & Mãi, Đỗ V. (2024). Kỹ thuật LC-MS/MS và ứng dụng vào quy trình định lượng thuốc trong huyết tương người. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 32–40. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/363

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả