Các chính sách thúc đẩy phát triển xe điện tại Mỹ và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Tổng Em
  • Nguyễn Lê Duy Khải

Từ khóa:

chính sách, nhân tố ảnh hưởng, Việt Nam, xe điện

Tóm tắt

Để gia tăng việc sử dụng xe điện, cần xem xét tất cả các yếu tổ liên quan về mặt xã hội, chính sách, công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong bài báo này, dựa vào tổng hợp các thông tin về chính sách hỗ trợ xe điện tại Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng việc mua xe điện tại Trung Quốc, đề xuất của chúng tôi là áp dụng tại Việt Nam đồng thời các biện pháp như nâng cao nhận thức người tiêu dùng, hỗ trợ tài chính và có chính sách, lộ trình thực hiện rõ ràng từ chính phủ theo cả hai hướng khuyến khích xe điện và hạn chế xe xăng dầu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-02-2024 — Cập nhật vào 01-04-2024

Cách trích dẫn

Em, N. V. T., & Khải, N. L. D. (2024). Các chính sách thúc đẩy phát triển xe điện tại Mỹ và khả năng áp dụng tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (28), 26–35. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/377

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả