Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát mức tiêu thụ năng lượng trên ô tô điện

Các tác giả

  • Mai Phước Trải
  • Nguyễn Văn Tổng Em
  • Mai Chí Khanh
  • Huỳnh Đình Văn

Từ khóa:

FTP75, mô men, ô tô điện, trạng thái sạc, tốc độ động cơ

Tóm tắt

Tương tự như ô tô truyền thống, khi thiết kế một ô tô điện cần tính toán, thử nghiệm thông qua nhiều giai đoạn khắt khe như: Động lực học của xe, các hệ thống an toàn,... Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày mô hình hóa và mô phỏng một ô tô điện cơ bản. Từ mô hình mô phỏng này tác giả áp dụng chu trình thử FTP75 để thử nghiệm các đáp ứng của xe về các thông số như: Tốc độ động cơ, mô men động cơ, dòng điện tiêu thụ và trạng thái sạc của pin. Thông qua kết quả mô phỏng, các thông số cơ bản có thể được phân tích và sử dụng làm cơ sở để thực hiện các nghiên cứu về ô tô điện khác.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-02-2024

Cách trích dẫn

Trải, M. P., Em, N. V. T., Khanh, M. C., & Văn, H. Đình. (2024). Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát mức tiêu thụ năng lượng trên ô tô điện. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (28), 45–55. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/382

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả