Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các tác giả

  • Tạ Quang Ngọc
  • Huỳnh Thị Lệ Hoa

Từ khóa:

kiểm soát, lĩnh vực môi trường, quản lý hành chính nhà nước

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích những vấn đề chung về kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước và đi sâu phân tích hoạt động kiểm soát hành chính nhà nước trong lĩnh vực môi trường; đưa ra các khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực quản lý môi trường, các nguyên tắc và hình thức kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước đối với lĩnh vực môi trường, vai trò của các chủ thể thực hiện hoạt động kiểm soát quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Ngọc, T. Q., & Hoa, H. T. L. (2024). Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 109–119. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/399