Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Trung Chuyển
  • Huỳnh Hải Đăng

Từ khóa:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư

Tóm tắt

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề vô cùng quan trong của xã hội và nền kinh tế. FDI mang lại giá trị kinh tế vô cùng lớn cho xã hội, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các doanh nghiệp FDI góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề việc làm, tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế, nâng cao trình độ tay nghề và trình độ chuyên môn của lực lượng lao động.

Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp FDI ồ ạt vào Việt Nam trong thời gian qua đã và đang trở thành đề tài tranh luận cho đất nước. Việc làm thế nào để thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả là vấn đề cần phải được chú trọng. Vì vậy, Chính phủ cần quan tâm và có những chính sách cho phù hợp để vừa có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia, tạo ra việc làm cho người lao động, vừa bảo vệ được lợi ích của các bên. Từ đó, góp phần vào việc ổn định mục tiêu kinh tế vĩ mô được đề ra.

Thông tin tác giả

Trần Trung Chuyển

Thạc sĩ Trường Đại học Nam Cần Thơ

Huỳnh Hải Đăng

Thạc sĩ Trường Chính trị Cần Thơ

Tải xuống

Đã Xuất bản

01-07-2019

Cách trích dẫn

Trần Trung , C., & Huỳnh Hải, Đăng. (2019). Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (5+6), 175–188. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/47

Số

Chuyên mục

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.