Quay trở lại Chi tiết Bài báo Quan điểm của sinh viên Ngôn ngữ Anh về vai trò của chú thích đa phương tiện đối với kỹ năng Nghe hiểu Tải xuống Tải xuống PDF