Quan điểm của sinh viên Ngôn ngữ Anh về vai trò của chú thích đa phương tiện đối với kỹ năng Nghe hiểu

Các tác giả

  • Lê Trung Kiên
  • Đào Thị Thái
  • Trần Thị Trúc Hiền

Từ khóa:

Chú thích đa phương tiện, Kỹ năng nghe hiểu, Sinh viên tiếng Anh

Tóm tắt

Xuất phát từ thực tiễn liên quan đến kỹ năng Nghe hiểu, một kỹ năng đòi hỏi sự chủ động từ người học và đóng vai trò thiết yếu trong bổ trợ phát triển các kỹ năng khác, và thực tế khó khăn của sinh viên chuyên Anh trong vấn đề luyện tập kỹ năng này, nghiên cứu hiện tại đã được tiến hành nhằm tìm ra phương pháp để giúp việc Nghe hiểu được thực hiện dễ dàng hơn. Nói một cách chi tiết, sử dụng phương pháp kết hợp định lượng và định tính, nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu tầm quan trọng của 4 kiểu chú thích đa phương tiện trong thực hành kỹ năng nghe một cách độc lập: (1) chú thích từ vựng, (2) chú thích hình ảnh, (3) chú thích âm thanh, (4) chú thích video. Kết quả cho thay cả 4 loại hình chú thích đều có tác động tích cực đến việc đẩy mạnh kỹ năng Nghe hiểu của sinh viên, nhưng ở mức độ khác nhau mỗi loại. Ngoài ra các lý do đằng sau sự ưa thích hơn của sinh viên đối với các kiểu chú thích này so với các kiểu chú thích khác cũng được làm rõ. Bài nghiên cứu hiện tại được kết thúc thông qua phần thảo luận dựa trên các kết quả tìm được cũng như đưa ra các ngụ ý sư phạm và các hướng nghiên cứu khác trong tương lai.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Kiên, L. T., Thái, Đào T., & Hiền, T. T. T. (2023). Quan điểm của sinh viên Ngôn ngữ Anh về vai trò của chú thích đa phương tiện đối với kỹ năng Nghe hiểu. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 3–10. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/274

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả