Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng phần mềm hệ thống động Stella mô phỏng sự biến động nguồn nước trong canh tác lúa Tải xuống Tải xuống PDF