Ứng dụng phần mềm hệ thống động Stella mô phỏng sự biến động nguồn nước trong canh tác lúa

Các tác giả

  • Hồng Minh Hoàng
  • Huỳnh Văn Quốc
  • Lê Tấn Lợi

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, Cân bằng nước, Mô hình hệ thống động, Nước tưới, Stella

Tóm tắt

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng đáng kể bởi biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sự thay đổi về nguồn tài nguyên nước tưới. Sự tác động này theo xu hướng gia tăng các điều kiện cực đoan và khó dự đoán trước. Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng mô hình cân bằng nước mô phỏng sự biến động về nước tưới trong canh tác lúa bao gồm sự biến động về lượng nước, số lần bơm tưới được phát triển bằng phần mềm hệ thống động Stella. Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nơi đang chịu ảnh hưởng thiếu nước tưới cho sản xuất lúa do ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Nghiên cứu kết hợp yếu tố liên quan đến sự biến động nguồn nước trong quá trình canh tác lúa bao gồm: điều kiện thời tiết, hệ thống kênh mương, đặc điểm sinh học của cây trồng (bao gồm: các giai đoạn phát triển và nhu cầu nước ở từng giai đoạn phát triển) và xây dựng thành một hệ thống các mối tác động với nhau biến động theo thời gian. Ket quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc đưa ra các giải pháp trữ nước cho các vùng thiếu nước tưới và đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên nguồn nước tưới cho cây lúa tại địa điểm nghiên cứu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Hoàng, H. M., Quốc, H. V., & Lợi, L. T. (2023). Ứng dụng phần mềm hệ thống động Stella mô phỏng sự biến động nguồn nước trong canh tác lúa. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 22–34. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/277

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả