Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Tác giả gửi bài viết trên Hệ thống gửi bài trực tuyến. Tạp chí không nhận bài gửi qua email.
  • Bài viết gửi đăng trên Tạp chí Khoa học – Kinh tế phát triển phải là bài viết nguyên thủy (chưa được công bố trước đó). Tác giả không được gửi đăng bài viết trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt của Ban biên tập Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC)
  • Tác giả có thể được yêu cầu chỉnh sửa bài viết về một số nội dung, thể thức trình bày trước khi bài được tiếp nhận.
  • Bài báo dài không quá 10 trang (bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ: Times New Roman, khổ A4, dòng đôi, kích thước 11, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 2,5 cm, lề phải 2 cm.
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

Các bài báo

Chính sách mặc định của chuyên mục

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.