Cơ cấu

Ban biên tập

1. TS. Nguyễn Văn Quang: Tổng biên tập
2. TS.LS. Nguyễn Tiến Dũng: Phó Tổng biên tập
3. PGS.TS. Lê Thanh Phong: Phó Tổng biên tập (thường trực)
4. TS. Trần Hữu Xinh: Phó Tổng biên tập

 

Ban thư ký

1. TS. Lê Thanh Phong
2. ThS. Nguyễn Nhật Trường
3. ThS. Lê Văn Đức

 

Hội đồng biên tập

1. TS.LS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
2. NGND. GS-TS. Võ Tòng Xuân - Phó Chủ tịch (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
3. TS. Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
4. PGS.TS. Đào Duy Huân - Phó Chủ tịch (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
5. PGS.TS. Phạm Hùng Lực - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
6. TS. Trịnh Huề - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
7. PGS.TS.BS Đàm Văn Cương - Thành viên (Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ)
8. PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
9. PGS.TS. Lê Văn Long - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
10. PGS.TS. Đỗ Văn Xê - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
11. GS.TS. Võ Thị Gương - Thành viên (Trường Đại học Tây Đô)
12. PGS.TS. Nguyễn Văn Bá - Thành viên (Trường Đại học Tây Đô)
13. PGS.TS. Phillip Trần (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
14. PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
15. PGS.TS. Lê Thanh Phong - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
16. TS. Trần Thị Thùy - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)
17. TS. Dương Thái Công - Thành viên (ngoài trường)
18. TS. Trần Hữu Xinh - Thành viên (Trường Đại học Nam Cần Thơ)


Tiểu ban lĩnh vực Dược học

1. PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng - Trưởng tiểu ban
2. TS. Nguyễn Minh Cường - Thành viên
3. TS. Nguyễn Trung Hà - Thành viên
4. PGS.TS. Phan Văn Kiệm - Thành viên
5. PGS.TS. Bùi Thanh Tùng - Thành viên

Tiểu ban lĩnh vực Pháp luật

1. PGS.TS. Lê Văn Long - Trưởng tiểu ban
2. TS.GVC. Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Thành viên
3. TS. Đỗ Quang Sơn - Thành viên
4. ThS. Nguyễn Chí Dũng - Thành viên 
5. ThS. Thân Thị Kim Nga - Thành viên

Tiểu ban lĩnh vực Cơ khí Động lực

1. ThS. Nguyễn Văn Tổng Em - Trưởng tiểu ban
2. PGS. TS. Huỳnh Thanh Công  - Thành viên
3. PGS. TS. Lê Tất Hiển - Thành viên
4. TS. Nguyễn Văn Cương - Thành viên 
5. TS. Nguyễn Văn Trạng - Thành viên
6. PGS. TS. Nguyễn Duy Anh
7. TS. Đỗ Vinh Quang

Tiểu ban lĩnh vực Y khoa

1. PGS.TS. Phạm Hùng Lực 
2. PGS.TS. Đàm Văn Cương 
3. TS. Nguyễn Văn Thái
4. TS. Đỗ Hoàng Long (CTUMP)
5. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm (CTUMP)

Tiểu ban lĩnh vực Kinh tế

1. PGS.TS. Đào Duy Huân
2. PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm
3. PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải  (CTU)
4. GS.TS. Hồ Đức Hùng (UEH)
5. PGS.TS. Phạm Lê Thông  (CTU)