GS.TSKH. Bành Tiến Long - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật Việt Nam đồng ý tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học và Kinh tế phát triển Trường Đại học Nam Cần Thơ

12-10-2021

GS.TSKH. Bành Tiến Long - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật Việt Nam đồng ý tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học và Kinh tế phát triển Trường Đại học Nam Cần Thơ