Xây dựng mô hình tính toán ổn định của cọc bê tông cốt thép chịu tải trọng ngang

Các tác giả

  • Đặng Công Danh
  • Nguyễn Vũ Hảo
  • Nguyễn Trường An
  • Nguyễn Tấn Hưng

Từ khóa:

Cọc bê tông, Mô hình, Tải trọng ngang

Tóm tắt

Móng cọc là kết cấu được sử dụng phổ biến rộng rãi hiện nay trong các công trình xây dựng. Trước đây, khi công nghệ máy tính chưa phát triển việc tính toán chủ yếu bằng thủ công với những mô hình đơn giản, liên kết giữa cọc và nền được mô hình hóa theo các quy ước phù hợp nhưng chưa kể đến ảnh hưởng của đất nền hoặc nếu có kể đến nhưng còn nhiều hạn chế dẫn đến việc tính toán chưa được chính xác rõ ràng. Hiện nay việc ứng dụng phần mềm tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng nhiều hơn khi tính toán thiết kế nền móng cho công trình vì kết quả tính toán đáng tin cậy hơn, từ đó việc nghiên cứu tính toán mô hình cọc làm việc đồng thời với nền cũng trở nên cần thiết.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Danh, Đặng C., Hảo, N. V., An, N. T., & Hưng, N. T. (2023). Xây dựng mô hình tính toán ổn định của cọc bê tông cốt thép chịu tải trọng ngang. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 11–21. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/276

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả