Renewable energy generation and energy efficiency in seaports: a focus on the Malaysian maritime industry

Các tác giả

  • Thiagarajan Marappan
  • M. Vikneswary Suresh

Từ khóa:

bền vững, cảng xanh, giải pháp công nghệ, năng lượng tái tạo, vận tải biển

Tóm tắt

Ngành hàng hải toàn cầu đóng một vai trò quan trọng trong thương mại và vận tải quốc tế, trong đó các cảng biển đóng vai trò là trung tâm quan trọng. Trong những năm gần đây, mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc chuyển đổi cảng biển theo hướng bền vững bằng cách tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất và tiêu thụ điện. Ngoài ra, cộng đồng toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều này đã tạo ra một làn sóng mới về chuyển đổi sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Việc cạo đính có thể cân bằng nhu cầu phụ tài và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị điện lực nhỏ tham gia phát điện dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo. Về vấn đề này, nhiều phương pháp đã được đưa ra, như Quang điện mặt trời (PV), năng lượng gió, nhiên liệu sinh học, sinh khối và Bộ lưu trữ năng lượng pin (BES) hoạt động như Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Để đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng năng lượng tái tạo tại các căng, nhiều giải pháp công nghệ và thực tiễn đổi mới sẽ được phân tích. Hơn nữa, bài viết này trình bày phân tích tập trung về bối cảnh của Malaysia, trong đó bao gồm lĩnh vực hàng hải đang phát triển mạnh, nhằm đưa ra những quan điểm có giá trị về việc sử dụng các giải pháp năng lượng tái tạo của các cảng biển trong khu vực địa lý này. Bài viết này tìm cách đóng góp về mặt học thuật cho cuộc thảo luận đang diễn ra về hoạt động càng bền vững trong bối cảnh rộng lớn hơn của sự thay đổi toàn cầu hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo, bằng cách tiến hành kiểm tra toàn diện các tiến bộ công nghệ và thực tiển bền vững.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024 — Cập nhật vào 07-03-2024

Cách trích dẫn

Marappan, T., & Suresh, M. V. (2024). Renewable energy generation and energy efficiency in seaports: a focus on the Malaysian maritime industry. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (25), 116–126. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/340