Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các tác giả

  • Phan Trần Xuân Trinh
  • Trần Trung Chuyển

Từ khóa:

chuỗi cung ứng nông sản, cách mạng công nghiệp 4.0, cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành và nhiều phạm vi khác nhau, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự tác động của CMCN 4.0 đến hệ thống chuỗi cung ứng hàng nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, đề tài cũng xác định những khó khăn và thuận lợi về chuỗi cung ứng nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài sử dụng phương pháp định tính thông qua việc tổng hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, các báo cáo của cơ quan ban ngành có liên quan. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống chuỗi cung ứng hàng nông sản của vùng như: xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường hệ thống giám sát và quản lý chuỗi cung ứng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan hoặc đào tạo nâng cao trình độ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024

Cách trích dẫn

Trinh, P. T. X., & Chuyển, T. T. (2024). Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 63–69. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/349