Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam

Các tác giả

  • Võ Trung Tín

Từ khóa:

biến đổi khí hậu, luật môi trường, phát triển bền vững, tài nguyên thiên nhiên

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu hiện nay không còn là vấn đề của một địa phương, hay một quốc gia đơn lẻ nào mà đã trở thành câu chuyện của toàn nhân loại. Các nội dung về biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam là sự cụ thể hóa từ các nguyên tắc cơ bản của luật môi trường, trong đó có nguyên tắc phát triển bền vững. Bài viết giới thiệu một số nội dung trong chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong mối tương quan với phát triển bền vững.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Tín, V. T. (2024). Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 3–12. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/388