Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bảo Anh

Từ khóa:

nguồn sống thiết yếu, quyền sử dụng nước, quyền sử dụng nước sạch

Tóm tắt

Quyền tiếp cận nước sạch hay quyền sử dụng nước được công nhận và bảo vệ theo luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận nước sạch và an toàn. Sử dụng nước là quyền của con người, nên nước phải có chất lượng và số lượng hợp lý và dễ dàng tiếp cận. Chính phủ có vai trò đảm bảo công dân của quốc gia đó được hưởng quyền sử dụng nước sạch và an toàn. Việt Nam cũng không tránh khỏi những thách thức mà nhiều quốc gia phải đối mặt trong việc đảm bảo người dân được tiếp cận với nước sạch và an toàn. Mặc dù Việt Nam đã ký kết các điều ước quốc tế công nhận nước là quyền con người nhưng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc đảm bảo tất cả người dân được hưởng quyền này. Luật về Tài nguyên nước năm 2017 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 của Việt Nam đã giải quyết được phần nào vấn đề liên quan đến quyền về nước sạch trong bối cảnh nguồn nước bị ô nhiễm như hiện nay. Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh các quy định pháp luật quốc tế và quy định quốc gia liên quan đến quyền về nước sạch trong bối cảnh môi trường đang bị ô nhiễm nhầm đề xuất một số giải pháp liên quan đến quyền được sử dụng nước sạch.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Anh, N. T. B. (2024). Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 33–44. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/391