Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Nguyễn Chí Hải

Từ khóa:

bồi thường thiệt hại, môi trường, pháp nhân thương mại

Tóm tắt

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, đã có những bước phát triển mạnh mẻ, những điểm mới trong việc bảo vệ môi trường trước những tác nhân gây hại, trong đó có thể kể đến việc quy định trách nhiệm bồi thường do ô nhiễm suy thoải môi trường bởi các tổ chức, cá nhân gây ra. Song, qua hai năm triển khai thực hiện pháp luật vẫn còn tồn tại một số điểm bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành. Bài viết tập trung phân tích những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra và những khó khăn vướng mắc của nó trong quá trình thi hành như quyền khởi kiện của các chủ thể bị xâm phạm, vấn đề trách nhiệm hỗ trợ người dân trong việc thu thập chứng cứ cũng như việc xác định thiệt hại làm căn cứ xác định phi phí bồi thường. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiệt pháp luật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Hải, N. C. (2024). Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bởi các pháp nhân thương mại gây ra Thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 80–88. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/396