Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường

Các tác giả

  • Mai Kim Hân
  • Nguyễn Anh Quốc

Từ khóa:

bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, loài ngoại lai, mối đe dọa

Tóm tắt

Hoạt động mua bán các loài ngoại lai đang ngày một phát triển rộng khắp tại Việt Nam, nhằm thoả mãn nhu cầu nuôi làm kiểng của một bộ phận dân chúng, chủ yếu ở giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, sự bùng nổ của hoạt động mua bán các loài ngoại lai đang ẩn chứa những nguy cơ đáng báo động đối với hệ sinh thái của Việt Nam, tính mạng động vật cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm bị đe doạ nghiêm trọng. Trên cơ sở phân tích những nguy cơ đối với an ninh về môi trường do hoạt động mua bán các loài ngoại lai, nghiên cứu này đưa ra những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong việc kiểm soát hoạt động mua bán các loài ngoại lai nói riêng và các vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường nói chung tại Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Hân, M. K., & Quốc, N. A. (2024). Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 134–142. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402