Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân cấp tỉnh trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Các tác giả

  • Bùi Kim Hiếu

Tóm tắt

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân ở địa phương tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực này. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển kinh tế theo định hướng của Đảng hiện nay rất cần đổi mới hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân ở cấp địa phương. Trong phạm vi bài viết tác giả trình bày sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân; kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân cấp tỉnh một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Hiếu, B. K. (2022). Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân cấp tỉnh trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 29–38. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/182