Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại

Các tác giả

  • Bùi Kim Hiếu

Từ khóa:

luật bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại

Tóm tắt

Quản lý chất thải là một chế định quan trọng được các nhà làm luật quan tâm xây dựng và phát triển trong Luật Bảo vệ môi trường. Trong các loại chất thải, chất thải nguy hại (CTNH) là loại chất thải với nhiều đặc tính nguy hại, gây nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và con người. Do đó, quản lý chất thải là một nội dung không thể thiếu trong pháp luật bảo vệ môi trường mỗi quốc gia. Bài viết phân tích các quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại; phân tích những bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Bảo vệ môi trường

Tải xuống

Đã Xuất bản

02-04-2024

Cách trích dẫn

Hiếu, B. K. (2024). Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (29), 21–32. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390