Yếu tố ảnh hưởng chất lượng dạy và học trực tuyến: Góc nhìn của sinh viên ngôn ngữ Anh

Các tác giả

  • Nguyễn Hai Khoa
  • Phạm Trút Thùy
  • Hồ Xuân Hương
  • Lương Tú Ngân

Từ khóa:

Dạy và học trực tuyến, Sinh viên ngôn ngữ Anh, Yếu tố ảnh hưởng

Tóm tắt

Trong thời kỳ phát triển nhanh của Công nghệ thông tin, việc áp dụng công nghệ, đặc biệt là hình thức áp dụng các nền tảng trực tuyến vào giảng dạy đã chứng minh được tiềm năng của mình. Vì vậy, để phát huy tiềm năng đó một cách tối đa, việc hiểu về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dạy và học trực tuyến là cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trực tuyến dưới góc nhìn của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đang học tại trường đại học Nam Cần Thơ. Đây là một nghiên cứu mô tả với sự tham gia của 143 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Kết quả từ bảng khảo sát cho thấy hiệu quả của việc học trực tuyến của các em sẽ chịu tác động lớn nhất bởi sự sinh động của bài giảng. Kết quả của nghiên cứu góp phần thể hiện rõ các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trực tuyến, có thể được sử dụng như một nguồn tài liệu cung cấp thông tin cho các nghiên cứu khác có liên quan đến việc dạy và học trực tuyến trong các lớp học tiếng Anh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Khoa, N. H., Thùy, P. T., Hương, H. X., & Ngân, L. T. (2023). Yếu tố ảnh hưởng chất lượng dạy và học trực tuyến: Góc nhìn của sinh viên ngôn ngữ Anh. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 55–63. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/281