Needs and solutions for digital transformation in the tourism sector in Can Tho City

Các tác giả

  • Dao Ngoc Canh
  • Nguyen Van Linh
  • Tran Thanh Nam
  • Nguyen Du Ha Long
  • Doan Hoa Minh
  • Tran Van Thien

Từ khóa:

chuyển đổi kỹ thuật số, du lịch thông minh, thành phố Cần Thơ, thực tế ảo

Tóm tắt

Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông làm cho mọi mặt hoạt động của con người đều chuyển sang nền tảng số. Vì vậy, việc chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, vô cùng quan trọng và cần thiết đối với tất cả các tổ chức, cả nhân và doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Đặc biệt, đổi với ngành Du lịch, vấn đề chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng cường hợp tác quốc tế đang trở nên cấp thiết. Bài viết này đề cập đến nhu cầu chuyển đổi số Du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của ngành Du lịch tại thành phố Cần Thơ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06-03-2024 — Cập nhật vào 08-03-2024

Cách trích dẫn

Canh, D. N., Linh, N. V., Nam, T. T., Long, N. D. H., Minh, D. H., & Thien, T. V. (2024). Needs and solutions for digital transformation in the tourism sector in Can Tho City. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (25), 3–12. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/327