Development experience of glass classification by Bernoulli Naive Bayes improved the continuous learning method

Các tác giả

  • Nguyen Thi Cam Tu
  • Doan Hoa Minh
  • Bui Hoang Bac
  • Ngo Ho Anh Khoi

Từ khóa:

các loại kinh, Bernoulli Naive Bayes, học máy nâng cao, học sâu

Tóm tắt

Trí tuệ nhân tạo đang dần nổi lên như một phương pháp tối ưu hóa các nhiệm vụ khác nhau, đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao. Ngày nay, Al được sử dụng như một thuật ngữ chung cho các nhiệm vụ đa dạng được thực hiện bởi máy tỉnh. Các lĩnh vực như học máy, học sâu và khoa học dữ liệu, cùng những lĩnh vực khác trong phạm vi này, được coi là một phần của Al miễn là chúng thể hiện các đặc điểm của trí tuệ nhân tạo. AI đặc biệt có giá trị trong phân tích dự đoản, cụ thể là dự đoàn các tập dữ liệu và được áp dụng cho các bài toán phân loại. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải bài toàn phân loại kính nhằm mục đích phân loại và tái chế các loại kính khác nhau. Phương pháp cửa sổ trượt được sử dụng cho nhiệm vụ phân loại này vì đây là phương pháp phù hợp nhất. Bằng cách phân loại kinh, phương pháp này góp phần tái chế và tái sử dụng kinh công nghiệp, giảm thiểu rác thải thủy tinh vì lợi ích của nhân loại và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06-03-2024 — Cập nhật vào 08-03-2024

Cách trích dẫn

Tu, N. T. C., Minh, D. H., Bac, B. H., & Khoi, N. H. A. (2024). Development experience of glass classification by Bernoulli Naive Bayes improved the continuous learning method. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (25), 28–39. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/330

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả