Phân tích tác động của đầu tư ứng dụng công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tỉnh Vĩnh Long

Các tác giả

  • Lê Thị Kim Yến
  • Quan Minh Nhựt
  • Ngô Anh Tuấn

Từ khóa:

chế biến chế tạo, công nghệ kỹ thuật, hiệu quả hoạt động, Vĩnh Long

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích tác động của đầu tư ứng dụng công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Mô hình lý thuyết được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính qua đó xác định mức độ tác động của đầu tư ứng dụng công nghệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất lao động của các doanh nghiệp còn thấp và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị của các doanh nghiệp chưa thật sự tốt chỉ trên mức trung bình. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ và công nghệ thông tin có tác động đến năng suất lao động. Bên cạnh đó chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển và kinh nghiệm quản lý cũng làm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên mức độ chi cho hoạt động đào tạo huấn luyện và công nghệ thông tin của các doanh nghiệp chưa cao dẫn đến không hiệu quả như mong muốn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07-03-2024

Cách trích dẫn

Yến, L. T. K., Nhựt, Q. M., & Tuấn, N. A. (2024). Phân tích tác động của đầu tư ứng dụng công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tỉnh Vĩnh Long. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (26), 52–62. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/348